ทีมงาน webmaster obec

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีฯ

น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฯ

นางจารุภา สังขารมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

ดร.ศาสตรา ดอนโอฬาร
ศธจ.กาฬสินธุ์

น.ส.นพภศร ศรีรักษ์
ศธจ.สตูล

นายอนุเดช ปุรณะวิทย์
ศธจ.แม่ฮ่องสอน

นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6

น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว
สพป.ตรัง เขต 1

นายยุทธนา แม่นผล
สพป.สุรินทร์ เขต 3

นายจิรัฎฐ์ แย้มประดิษฐ์
สพม.เขต 3

นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์
สพม.เขต 3

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
สพม.เขต 42

นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
สอ.สพฐ.

นายคมสัน เชิดสูงเนิน
สทร.สพฐ.

น.ส.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
สทร.สพฐ.

นายสุดสาคร รวดเร็ว
สทร.สพฐ.

นายสุชาติ บุญเจริญ
สทร.สพฐ.

นายสุรชัย มีเครือรอด
สทร.สพฐ.

นายสุรชัย โสมาบุตร
สทร.สพฐ.

141 total views, 13 views today