ทีมงาน webmaster obec

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีฯ

น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฯ

นางจารุภา สังขารมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมฯ

ดร.ศาสตรา ดอนโอฬาร
ศธจ.กาฬสินธุ์

น.ส.นพภศร ศรีรักษ์
ศธจ.สตูล

นายอนุเดช ปุรณะวิทย์
ศธจ.แม่ฮ่องสอน

นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6

น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว
สพป.ตรัง เขต 1

นายยุทธนา แม่นผล
สพป.สุรินทร์ เขต 3

นายจิรัฎฐ์ แย้มประดิษฐ์
สพม.เขต 3

นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์
สพม.เขต 17

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
สพม.เขต 42

นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
สทศ.สพฐ.

นายคมสัน เชิดสูงเนิน
สทร.สพฐ.

น.ส.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
สทร.สพฐ.

นายสุดสาคร รวดเร็ว
สทร.สพฐ.

นายสุชาติ บุญเจริญ
สทร.สพฐ.

นายสุรชัย มีเครือรอด
สทร.สพฐ.

นายสุรชัย โสมาบุตร
สทร.สพฐ.