ผู้บริหาร สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการ กพฐ.)