เลขาธิการ กพฐ.

ประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

...............................

 • ประวัติการศึกษา

  – ระดับปริญญาตรี

  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

  – ระดับปริญญาโท

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  – ระดับปริญญาเอก

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ประวัติการทำงาน

  – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

  – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

  – ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

  – ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  – ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  – ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  – เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  – รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  – เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  – เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การอบรม

  – หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี 2544

  – หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่ พ/2541

  – หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2

  – หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2558

  – หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง

  – เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2554

  – เกียรติบัตรผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2555  ระดับดีเยี่ยม

  – โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์ปัจจุบัน ดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  – เกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ

  – เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

  – โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ปี 2556

  – เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดประจำปี 2557

  – โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557

  – เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปีการศึกษา 2556-2558)

  – โล่และเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ประเภทหน่วยงาน ระดับดีเด่น

หมายเลขโทรศัพทืติดต่อ : 02 288 5859
E- mail :
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566