เลขาธิการ กพฐ.

ประวัติ นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

...............................

ประวัติการศึกษา 

 • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

ประวัติการรับราชการ

ปี 2563 1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2563 18 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 18 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 9 เม.ย. 62 – 17 ธ.ค. 62         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2560 16 ต.ค. 60 – 8 เม.ย. 62        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2559 15 ธ.ค. 59 – 15 ต.ค. 60       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปี 2557 2 ต.ค. 57 – 14 ธ.ค. 59          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ปี 2554 26 ส.ค. 54 – 1 ต.ค. 57          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปี 2552 28 ก.ย. 52 – 25 ส.ค. 54       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ธ.ค. 47 – 27 ก.ย. 52        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ก.ย. 47 – 21 ธ.ค. 47         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2546 13 พ.ค. 46 – 21 ก.ย. 49       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
ปี 2533 5 ก.พ. 33 – 12 พ.ค. 46        ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
ปี 2529 16 ม.ค. 30 – 4 ก.พ. 33         ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
ปี 2527 21 ธ.ค. 27 – 15 ม.ค. 30         ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade) รุ่นที่ 4
  หน่วยราชการในพระองค์ 904 7-9 กันยายน 2563

 • หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62
  หน่วยราชการในพระองค์ 904 25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 62

 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562
  สำนักงบประมาณ ก.พ. - มิ.ย. 62

 • หลักสูตร วปอ. รุ่น 60
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

 • หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
  สำนักงาน ก.พ. 18 ก.ย. - 22 ต.ค. 58

 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3
  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 ส.ค. 56 ถึง 8 มี.ค. 57
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 3”
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 4-6 ต.ค. 56

 • หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2558
  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22-26 มิ.ย. 58

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล

ตระกูลช้างเผือก    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. )  ปี พ.ศ. 2560
ตระกูลมงกุฎไทย   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  ปี พ.ศ. 2554

 รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับ

ปี 2562     ได้รับพระราชทานเข็มจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2562     เป็นคณะกรรมการจิตอาสาประจำส่วนกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2562     ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์
ปี 2557     ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี
ปี 2556     ได้รับรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2556
ปี 2554     ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563