เว็บไซต์ สพป. ในสังกัด

1001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นายวิทยา ประวะโข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10400
เบอร์โทร : 023545252 – 023545259 – 026445495
1101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากน้ำ อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ รหัส : 10270
เบอร์โทร : 02 384 8088 – 92 ต่อ 101
 

 

 

 

 

1102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายทศพร ถือพุดซา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รก.)
ตำบล : บางพลีใหญ่ อำเภอ : บางพลี จังหวัด : สมุทรปราการ รหัส : 10540
เบอร์โทร : 02 3300141-4
1201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางกระสอ อำเภอ : เมืองนนทุบรี จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11000
เบอร์โทร : 0-2591-1301-4
1202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เสาธงหิน อำเภอ : บางใหญ่ จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11140
เบอร์โทร : 0-2595-0530-4
1301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12000
เบอร์โทร : 0-2581-4802, 0-2581-1885, 0-2593-3627, 0-2581-4481,0-2593-4413, 0-2581-6047, 0-2581-3313
1302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คูคต อำเภอ : ลำลูกกา จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12130
เบอร์โทร : 02-523-3348
1401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลุมพลี อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13000
เบอร์โทร : 035-352971-2
1402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สามกอ อำเภอ : เสนา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13110
เบอร์โทร : 035203145
1501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายนพปฎล บุญพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางแก้ว อำเภอ : เมืองอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง รหัส : 14000
เบอร์โทร : 035-611371, 035-611995
1601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ป่าตาล อำเภอ : เมืองลพบุรี จังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15000
เบอร์โทร : 036 – 411 730
1602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
นายมโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ชัยนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15130
เบอร์โทร : 036771496
1701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางพุทรา อำเภอ : เมือง จังหวัด : สิงห์บุรี รหัส : 16000
เบอร์โทร : 036-511417
1801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองชัยนาท จังหวัด : ชัยนาท รหัส : 17000
เบอร์โทร : 0-5641-1639 ,0-5641-1578 ,0-5641-1876
1901 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากเพรียว อำเภอ : เมืองสระบุรี จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18000
เบอร์โทร : 0-3635-1804
1902 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
นายสมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านป่า อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18110
เบอร์โทร : 0-3635-8612-16
2001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านสวน อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20000
เบอร์โทร : 038-285366
2002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านช้าง อำเภอ : พนัสนิคม จังหวัด : จังหวัดชลบุรี รหัส : 20140
เบอร์โทร : 038-474630-5
2003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางละมุง อำเภอ : บางละมุง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20150
เบอร์โทร : 0 3823 4218 – 0 3823 4220
2101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลเชิงเนิน อำเภอ : อำเภอเมืองระยอง จังหวัด : จังหวัดระยอง รหัส : 21000
เบอร์โทร : 0-3861-1231
2102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วังหว้า อำเภอ : แกลง จังหวัด : ระยอง รหัส : 21110
เบอร์โทร : 038671180
2201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมืองจันทบุรี จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039-321088
2202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมืองจันทุบรี จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039311117
2301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วังกระแจะ อำเภอ : เมืองตราด จังหวัด : ตราด รหัส : 23000
เบอร์โทร : 039-522816
2401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางตีนเป็ด อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24000
เบอร์โทร : 038981432,038981627
2402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เกาะขนุน อำเภอ : พนมสารคาม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24120
เบอร์โทร : 038554062 , 038551456
2501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25000
เบอร์โทร : 037-211362, 037-212281 และ 037-212804
2502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กบินทร์ อำเภอ : กบินทร์บุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25110
เบอร์โทร : 037280273,037280286-7
2601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าช้าง อำเภอ : เมืองนครนายก จังหวัด : นครนายก รหัส : 26000
เบอร์โทร : 037-311481
2701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายเรือง จันทพันธ์ (รักษาการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าเกษม อำเภอ : เมืองสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27000
เบอร์โทร : 037-425468
2702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : อรัญญประเทศ อำเภอ : อรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27120
เบอร์โทร : 037232263
3001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หัวทะเล อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30000
เบอร์โทร : 044-220978
3002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : จักราช อำเภอ : จักราช จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30230
เบอร์โทร : 044-399055
3003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แชะ อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30250
เบอร์โทร : 044-449021 , 044-449161
3004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลาดบัวขาว อำเภอ : สีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30340
เบอร์โทร : 044-416991-3
3005 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ด่านขุนทด อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30210
เบอร์โทร : 0-4420-8147-9
3006 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ดร.สนอง สุดสะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ด่านช้าง อำเภอ : บัวใหญ่ จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30120
เบอร์โทร : 0-4446-1672
3007 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ประสุข อำเภอ : ชุมพวง จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30270
เบอร์โทร : 044 – 300 -174
3101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31000
เบอร์โทร : 0 4461 1013
3102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ประโคนชัย อำเภอ : ประโคนชัย จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31140
เบอร์โทร : 044671094
3103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นางรอง อำเภอ : นางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 311110
เบอร์โทร : 0-4463-4541
3104 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : พุทไธสง อำเภอ : พุทไธสง จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31120
เบอร์โทร : 044689445
3201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นอกเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32000
เบอร์โทร : 044518883
3202 สำนักงานเขตพืืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : รัตนบุรี อำเภอ : รัตนบุรี จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32130
เบอร์โทร : 044-598894, 044-599270
3203 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กังแอน อำเภอ : ปราสาท จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32140
เบอร์โทร : 044-552347
3301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1
ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ นามศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองครก อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33000
เบอร์โทร : 0-46561-1818 , 0-4561-2391
3302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กำแพง อำเภอ : อุทุมพรพิสัย จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33120
เบอร์โทร : –
3303 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองฉลอง อำเภอ : ขุขันธ์ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33140
เบอร์โทร : 045671259
3304 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กระแชง อำเภอ : กันทรลักษ์ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33110
เบอร์โทร : 045 810561
3401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34000
เบอร์โทร : 045242323
3402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ขุหลุ อำเภอ : ตระการพืชผล จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34130
เบอร์โทร : 045-482410
3403 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โพธิ์ไทร อำเภอ : พิบูลมังสาหาร จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34110
เบอร์โทร : 045-426-547
3404 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วารินชำราบ อำเภอ : วารินชำราบ จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34190
เบอร์โทร : 045-321962
3405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลเมืองเดช อำเภอ : เดชอุดม จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34160
เบอร์โทร : 08-6468-1931
3501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สำราญ อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยโสธร รหัส : 35000
เบอร์โทร : 045712531
3502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กุดชุม อำเภอ : กุดชุม จังหวัด : ยโสธร รหัส : 35140
เบอร์โทร : 045-789-477
3601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36000
เบอร์โทร : 044-821500
3602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ผักปัง อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36110
เบอร์โทร : 044-861931
3603 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองบัวใหญ่ อำเภอ : จัตุรัส จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36130
เบอร์โทร : 044-056385-6
3701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บุ่ง อำเภอ : เมือง จังหวัด : อำนาจเจริญ รหัส : 37000
เบอร์โทร : 0 4551 1019
3801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วิศิษฐ์ อำเภอ : เมือง จังหวัด : บึงกาฬ รหัส : 38000
เบอร์โทร : 042-491-247
3901 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู รหัส : 39000
เบอร์โทร : 0-4231-1660
3902 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นากลาง อำเภอ : นากลาง จังหวัด : หนองบัวลำภู รหัส : 39170
เบอร์โทร : 042359564
4001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40000
เบอร์โทร : 043-246663-5
4002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านไผ่ อำเภอ : บ้านไผ่ จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40110
เบอร์โทร : 043272818
4003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลอมคอม อำเภอ : พล จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40120
เบอร์โทร : 043 415104
4004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : น้ำพอง อำเภอ : น้ำพอง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40310
เบอร์โทร : 0-4344-1913
4005 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ชุมแพ อำเภอ : ชุมแพ จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40130
เบอร์โทร : 043-312505
4101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภิญญู  ภูริศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หมากแข้ง อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41000
เบอร์โทร : 042222041
4102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กุมภวาปี อำเภอ : กุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41110
เบอร์โทร : 042-334575
4103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองหาน อำเภอ : หนองหาน จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41130
เบอร์โทร : 042261156
4104 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านผือ อำเภอ : บ้านผือ จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41160
เบอร์โทร : 042-281299
4201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายรอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย รหัส : 42000
เบอร์โทร : 0-4281-3112 -4
4202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ศรีสงคราม อำเภอ : วังสะพุง จังหวัด : เลย รหัส : 42130
เบอร์โทร : 042-810-904
4203 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกงาม อำเภอ : ด่านซ้าย จังหวัด : เลย รหัส : 42120
เบอร์โทร : 042-810495
4301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอนันต์ พันนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองกอมเกาะ อำเภอ : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43000
เบอร์โทร : 0 4241 1332
4302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : จุมพล อำเภอ : โพนพิสัย จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43120
เบอร์โทร : 0 4247 1969
4401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44000
เบอร์โทร : 043723517
4402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองแสง อำเภอ : วาปีปทุม จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44120
เบอร์โทร : 043-798436
4403 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หัวขวาง อำเภอ : โกสุมพิสัย จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44140
เบอร์โทร : 043-762363
4501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
นายสกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45000
เบอร์โทร : 0 4351 3003, 0 4351 3388
4502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายศุภชัย ชนะดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ดอกไม้ อำเภอ : สุวรรณภูมิ จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45130
เบอร์โทร : 043624950
4503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แวง อำเภอ : โพนทอง จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45110
เบอร์โทร : 043571388
4601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กาฬสินธ์ุ อำเภอ : เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัด : กาฬสินธ์ุ รหัส : 46000
เบอร์โทร : 043 – 812 – 121
4602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ห้วยเม็ก อำเภอ : ห้วยเม็ก จังหวัด : กาฬสินธุ์ รหัส : 46170
เบอร์โทร : 043-889546-9
4603 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ : ห้วยผึ้ง จังหวัด : กาฬสินธุ์ รหัส : 46240
เบอร์โทร : 04386-9104
4701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธาตุเชิงชุม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47000
เบอร์โทร : 042970135
4702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สว่างแดนดิน อำเภอ : สว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47110
เบอร์โทร : 042722322
4703 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วานรนิวาส อำเภอ : วานรนิวาส จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47120
เบอร์โทร : 042792135
4801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองแสง อำเภอ : เมืองนครพนม จังหวัด : นครพนม รหัส : 48000
เบอร์โทร : 0-4251-2337-8
4802 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ศรีสงคราม อำเภอ : ศรีสงคราม จังหวัด : นครพนม รหัส : 48150
เบอร์โทร : 042-599265
4901 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มุกดาหาร อำเภอ : มุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร รหัส : 49000
เบอร์โทร : 0-4261-1532
5001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายรตนภูมิ โนสุ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ช้างเผือก อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50300
เบอร์โทร : 053-112333
5002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สันโป่ง อำเภอ : แม่ริม จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50180
เบอร์โทร : 0-5346-5375,05346-556
5003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แม่สูน อำเภอ : ฝาง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50110
เบอร์โทร : 053-346659
5004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สันกลาง อำเภอ : สันป่าตอง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50120
เบอร์โทร : 053-311351
5005 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายวิศวัสต์ ศิริปิยะวโรดม (รักษาการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หางดง อำเภอ : ฮอด จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50240
เบอร์โทร : 0-5346-1089
5006 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ข่วงเปา อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50160
เบอร์โทร : 053-341375-6
5101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ต้นธง อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน รหัส : 51000
เบอร์โทร : 0-5300-3551, 0-5300-3547,0-5300-3548,0-5300-3549,0-5300-3612,0-5300-3614
5102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม (รักษาการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านโฮ่ง อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน รหัส : 51130
เบอร์โทร : 053980351-2
5201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : พิชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52000
เบอร์โทร : 054335068
5201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายเดชะ ธีระตระกูล (รักษาการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ศาลา อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52130
เบอร์โทร : 054284791-2
5203 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลแจ้ห่ม อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52120
เบอร์โทร : 0-5427-1214
5301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ป่าเซ่า อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุตรดิตถ์ รหัส : 53000
เบอร์โทร : 0-5581-7760
5401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทุ่งกวาว อำเภอ : เมือง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54000
เบอร์โทร : 054511605
5402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลห้วยอ้อ อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54150
เบอร์โทร : 054584130
5501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ดู่ใต้ อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน รหัส : 55000
เบอร์โทร : 054-710029
5502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปัว อำเภอ : ปัว จังหวัด : น่าน รหัส : 55120
เบอร์โทร : 054-791510
5601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านต๋อม อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา รหัส : 56000
เบอร์โทร : 054 887201
5602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : จุน อำเภอ : จุน จังหวัด : พะเยา/ Phayao รหัส : 56150
เบอร์โทร : 0-5407-9867 , 0-5407-9868 , 0-5407-9869
5701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57000
เบอร์โทร : 053-600189, 053-713667, 053-717050,053-711410
5702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ดงมะดะ อำเภอ : แม่ลาว จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57250
เบอร์โทร : 053739133
5704 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายทศพร เมฆอากาศ
ผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รก.)
ตำบล : เวียง อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57160
เบอร์โทร : 053-795431
5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : จองคำ อำเภอ : เมือง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน รหัส : 58000
เบอร์โทร : 0 – 5361 – 1282
5802 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แม่สะเรียง อำเภอ : แม่สะเรียง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน รหัส : 58110
เบอร์โทร : 053681355
6001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากน้ำโพ อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60000
เบอร์โทร : 0 5622 7870, 0 5622 2530, 08 8286 1612
6002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สระแก้ว อำเภอ : ลาดยาว จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60150
เบอร์โทร : 056-271413
6003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกเดื่อ อำเภอ : ไพศาลี จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60220
เบอร์โทร : 056-259608
6101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สะแกกรัง อำเภอ : เมืองอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 61000
เบอร์โทร : 0-5651-1010, 09-1028-9707
6102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองฉาง อำเภอ : หนองฉาง จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 61110
เบอร์โทร : 056-531356
6201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลหนองปลิง อำเภอ : อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร รหัส : 62000
เบอร์โทร : โทร. 0-5570 – 5123 – 8
6202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองขลุง อำเภอ : คลองขลุง จังหวัด : กำแพงเพชร รหัส : 62120
เบอร์โทร : 055781780
6301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองหลวง อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก รหัส : 63000
เบอร์โทร : 055-512537, 055-511831
6302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แม่สอด อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก รหัส : 63110
เบอร์โทร : 055536548 – 9
6401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านกล้วย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64000
เบอร์โทร : 055-616180, 055-616181
6402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เมืองสวรรคโลก อำเภอ : สวรรคโลก จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64110
เบอร์โทร : 0-5564-1702
6501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65000
เบอร์โทร : 055-244633-4
6502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ดินทอง อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65130
เบอร์โทร : 055394047
6503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดโบสถ์ อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65160
เบอร์โทร : 0-5536-1311
6601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิจิตร รหัส : 66000
เบอร์โทร : 056990381
6602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ห้วยเกตุ อำเภอ : ตะพานหิน จังหวัด : พิจิตร รหัส : 66110
เบอร์โทร : 056623858
6701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สะเดียง อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67000
เบอร์โทร : 056 737079
6702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดป่า อำเภอ : หล่มสัก จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67110
เบอร์โทร : 0-5670-4808
6703 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บึงสามพัน อำเภอ : บึงสามพัน จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67160
เบอร์โทร : 0-5673-1256
7001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี รหัส : 70000
เบอร์โทร : 0 3232 1914
7002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นายประหยัด สุขขี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านเลือก อำเภอ : โพธาราม จังหวัด : ราฃบุรี รหัส : 70120
เบอร์โทร : 0-3223-1071-73
7101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมือง จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71000
เบอร์โทร : 034 564330
7102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองโรง อำเภอ : พนมทวน จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71140
เบอร์โทร : 034-579234
7103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลุ่มสุ่ม อำเภอ : ไทรโยค จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71150
เบอร์โทร : 034591111
7104 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ่อพลอย อำเภอ : บ่อพลอย จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71160
เบอร์โทร : 034 – 581588
7201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : รั้วใหญ่ อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72000
เบอร์โทร : 035511191,035521832
7202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : อู่ทอง อำเภอ : อู่ทอง จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72160
เบอร์โทร : 035505684
7203 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลเขาพระ อำเภอ : อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72120
เบอร์โทร : 035440861
7301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : พระประโทน อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73000
เบอร์โทร : 034243416
7302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นครชัยศรี อำเภอ : นครชัยศรี จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73120
เบอร์โทร : 0-3433-1608 0-34331-1609 0-3433-3215 0-3433-1793 0-3433-1123
7401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าทราย อำเภอ : เมืองสมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร รหัส : 74000
เบอร์โทร : 0-3441-1417 0-3441-2050 0-3482-6254
7501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลาดใหญ่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรสงคราม รหัส : 75000
เบอร์โทร : 0 3471 1013
7601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธงชัย อำเภอ : เมืองเพชรบุรี จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76000
เบอร์โทร : 032-425338

7602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่ายาง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76130
เบอร์โทร : 032-437172
7701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองวาฬ อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77000
เบอร์โทร : 032-662031-4
7702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองตาแต้ม อำเภอ : ปราณบุรี จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77120
เบอร์โทร : 032 621445, 032 623780-2
8001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โพธิ์เสด็จ อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80000
เบอร์โทร : 075356151
8002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : ทุ่งสง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80110
เบอร์โทร : 075411670
8003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท้องลำเจียก อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80190
เบอร์โทร : 075362701-6
8004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80160
เบอร์โทร : 0 7552 2112 / 0 7552 2903 / 0 7552 1298
8101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากน้ำ อำเภอ : เมืองกระบี่ จังหวัด : กระบี่ รหัส : 81000
เบอร์โทร : 075-611182 ต่อ 105
8201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท้ายช้าง อำเภอ : เมืองพังงา จังหวัด : พังงา รหัส : 82000
เบอร์โทร : 076411922
8301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตลาดใหญ่ อำเภอ : เมืองภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต รหัส : 83000
เบอร์โทร : 0761211591, 076211430
8401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มะขามเตี้ย อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84000
เบอร์โทร : 077-273298
8402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าข้าม อำเภอ : พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84130
เบอร์โทร : 077-315010
8403 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เวียงสระ อำเภอ : เวียงสระ จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84190
เบอร์โทร : 077361658
8501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
http://rnedu.go.th/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางริ้น อำเภอ : เมือง จังหวัด : ระนอง รหัส : 85000
เบอร์โทร : 0-7780-028
8601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ  จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ขุนกระทิง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชุมพร รหัส : 86190
เบอร์โทร : 077-576717
8602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ขันเงิน อำเภอ : หลังสวน จังหวัด : ชุมพร รหัส : 86110
เบอร์โทร : 0-7754-5101 – 3 , 0-7754-1222
9001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เขารูปช้าง อำเภอ : เมืองสงขลา จังหวัด : สงขลา รหัส : 90000
เบอร์โทร : 0-7433-7341, 0-7433-7342
9002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หาดใหญ่ อำเภอ : หาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา รหัส : 90110
เบอร์โทร : 0-7425-8216
9003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอุทัย กาญจนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองทราย อำเภอ : นาทวี จังหวัด : สงขลา รหัส : 90160
เบอร์โทร : 074373035-7
9101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองขุด อำเภอ : เมือง จังหวัด : สตูล รหัส : 91000
เบอร์โทร : 074-721380
9201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกหล่อ อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง รหัส : 92000
เบอร์โทร : 075-572029
9202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ห้วยยอด อำเภอ : ห้วยยอด จังหวัด : ตรัง รหัส : 92130
เบอร์โทร : 0-7527-2371-4 ,0-7523-3378,0-7527-1448
9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เขาเจียก อำเภอ : เมืองพัทลุง จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93000
เบอร์โทร : 074 671656
9302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แม่ขรี อำเภอ : ตะโหมด จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93160
เบอร์โทร : 074695911
9401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : รูสะมิแล อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94000
เบอร์โทร : 073-470076 – 79
9402 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นนายสะอาด อุสมา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกโพธิ์ อำเภอ : โคกโพธิ์ จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94120
เบอร์โทร : 073-470076 – 79
9403 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรร กอเส็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทุ่งคล้า อำเภอ : สายบุรี จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94190
เบอร์โทร : 0-7345-2100
9501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95000
เบอร์โทร : 0-7321-2609,0-7321-1707ต่อ 23,0-7321-1707ต่อ0
9502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บันนังสตา อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัส : 95130
เบอร์โทร : 073-289412
9503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95110
เบอร์โทร : 073-232443
9601 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมือง จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96000
เบอร์โทร : 073-232443
9602 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปาเสมัส อำเภอ : สุไหงโก-ลก จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96120
เบอร์โทร : 0-7353-0792
9603 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตันหยงมัส อำเภอ : ระแงะ จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96130
เบอร์โทร : 0-7353-0792