เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

101701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิยม ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10400
เบอร์โทร : 02-410-2044 / 02-354-3884
101702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สามเสนนอก อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10310
เบอร์โทร : 02-930-4490-92
101703 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
นางสาวกชพรรณ บุญงามสม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ไทรม้า อำเภอ : เมืองนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11000
เบอร์โทร : 0-2149-3923-6
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางไปรผดา โปติบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ประตูชัย อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13000
เบอร์โทร : 0-2149-3923-6
101704 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
นายรินธรณ์ เซ่งล้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12000
เบอร์โทร : 02-5933530-31
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
นางสาวมะลิวัน มาเหง่า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตะกุด อำเภอ : เมือง จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18000
เบอร์โทร : 036-340783
101705 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางมัญ อำเภอ : เมืองสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี รหัส : 16000
เบอร์โทร : 036-507454
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทะเลชุบศร  อำเภอ : เมืองจังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15000
เบอร์โทร : 036-689766
101706 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นายวรพจน์ สิงหราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24000
เบอร์โทร : 038-517280, 038-511362, 038-511363, 038-511387
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ปากน้ำ อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรปราการ รหัส : 10270
เบอร์โทร : 02-395-0016 ต่อ 0, 117
101707 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นางจารุวรรณ บุตโต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านพระ อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25230
เบอร์โทร : 037-210543-544
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
นายสท้าน วารี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท่าเกษม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27000
เบอร์โทร : 037-247904
101708 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี รหัส : 70000
เบอร์โทร : 032-321443, 032-327443, 032-321434
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านเหนือ อำเภอ : เมืองจังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71000
เบอร์โทร : 034-521118
101709 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
นางนิสา บรรจงการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แหลมบัว อำเภอ : นครชัยศรี จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73120
เบอร์โทร : 034-300500 e-Mail : sesao.npt@g,ail.com
101709 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นายชวลิต เจนเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : – อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72000
เบอร์โทร : 035-535417
101710 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายอุทัย คำสีหา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองกระแชง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76000
เบอร์โทร : 032-401641
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ : เมือง จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77000
เบอร์โทร : 032-401641
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มหาชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรสาคร รหัส : 74000
เบอร์โทร : 034-410358
101711 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มะขามเตี้ย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84000
เบอร์โทร : 077-203372-4
101712 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โพธิ๋เสด็จ อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80000
เบอร์โทร : 075-345050
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โตนดด้วน อำเภอ : ควนขนุน จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93110
เบอร์โทร : 063-0810910
101713 สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทับเที่ยง อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง รหัส : 92000
เบอร์โทร : 075-213752
101714 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท้ายช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พังงา รหัส : 82000
เบอร์โทร : 076-481529
101715 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
นายชัยณรงค์ ช่างเรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95000
เบอร์โทร : 073-212820
101715 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
นายสุธี บุญญะถิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางนาค อำเภอ : เมือง จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96000
เบอร์โทร : 073-511984
101715 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
นายประสิทธิ์ พิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สะบารัง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94000
เบอร์โทร : 073-332551
101716 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เขารูปช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : สงขลา รหัส : 90000
เบอร์โทร : 074-206191-2 
101717 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดใหม่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039-314402-3
101718 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : อ่างศิลา อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20000
เบอร์โทร : 038-397501-5
101719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นาอาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย รหัส : 42000
เบอร์โทร : 042-870409
101720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านจั่น อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41000
เบอร์โทร : 042-123173
 
101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
นายวิทยา ทัศมี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองกอมเกาะ อำเภอ : เมือง จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43000
เบอร์โทร : 042-421074
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
นางกษมา ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วิศิษฐ์ อำเภอ : เมืองบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ รหัส : 38000
เบอร์โทร :
101722 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครพนม รหัส : 48000
เบอร์โทร : 042-513973 , 088-5574980
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
นายจรณเดช บุปผาชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มุกดาหาร อำเภอ : เมือง จังหวัด : มุกดาหาร รหัส : 49000
เบอร์โทร : 042-620639
101723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
นายมงคลชัย รัตนอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธาตุเชิงชุม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47000
เบอร์โทร : 042-728118
101724 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
นายปริญญา จุฑาสงฆ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัส : 46000
เบอร์โทร : 043-810543
101725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
นายศักดา ชัยภัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านทุ่ม อำเภอ : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40000
เบอร์โทร : 043-255368-9
101726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แวงน่าง อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44000
เบอร์โทร : 043-777-987
101727 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45000
เบอร์โทร : 043-515369
101728 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
นางรัตติกร ทองเนตร 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองครก อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33000
เบอร์โทร : 045613372
101729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กุดลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34000
เบอร์โทร : 045-422186
101730 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36000
เบอร์โทร : 044-056766,044-056768,044-056769
101731 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
นายสวาท ฦาชา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกกรวด อำเภอ : เมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30280
เบอร์โทร : 0-4439-5223-6,0-4430-5227, 0-4430-5116,0-4430-5509,0-4430-5217,0-4430-5620
101732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
นายกฤษ ละมูลมอญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31000
เบอร์โทร : 044612408
101733 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
นายสำเริง บุญโต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นอกเมือง อำเภอ : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32000
เบอร์โทร : 0-4451-3629 ต่อ 101-112
101734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
นายสุขน วิเชียรสรรค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50300
เบอร์โทร : 053112974
101735 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ต้นธงชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52000
เบอร์โทร : 054-350790
101736 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
นาอรรณพ จูจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57000
เบอร์โทร : 0-53-601451
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พะเยา รหัส : 56000
เบอร์โทร : 054-481537
101737 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54000
เบอร์โทร : 054 – 511137
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
นางนภาพร แสงนิล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ฝายแก้ว อำเภอ : ภูเพียง เมือง จังหวัด : น่าน รหัส : 55000
เบอร์โทร : 053-000000
101738 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธานี อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64000
เบอร์โทร : 055-612793-5
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
นายอวยชัย ศรีตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ระแหง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ตาก รหัส : 63000
เบอร์โทร : 088-2938738
101739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสุดเขต สวยสม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลท่าทอง อำเภอ : อำเภอเมือง จังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก รหัส : 65000
เบอร์โทร : 055-267235-6
101740 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายประทาน หาดยาว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านโตก อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67000
เบอร์โทร : 056-029656
101741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : กำแพงเพชร รหัส : 62000
เบอร์โทร : 056-713763-4
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
นายปัญญา หาแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิจิตร : 66000
เบอร์โทร : 056-990347
101742 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดไทร อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60000
เบอร์โทร : 056-220231
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
นายกนก ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : อุทัยใหม่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 60000
เบอร์โทร : 056-040215