นายอัมพร พินะสา

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติ