นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติและผลงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การศึกษา
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
1. ครูโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
7. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
8. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
9. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และรางวัลที่สำคัญ
1. วิทยากรและผู้เขียนเอกสารและตำราเรียนภาษาอังกฤษ
2. วิทยากรและผู้เขียนเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
3. รับทุน British Council ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Oxford
4. รับทุน JICA ฝึกอบรมหลักสูตร Secondary Education ณ มหาวิทยาลัย Nagoya
5. วิทยากรด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาครู
6. ผู้แทนหน่วยงานและประเทศในการนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ
7. ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552
8. ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 5
9. ศึกษาหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
10. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศครุศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2556