นายพีระ รัตนวิจิตร

ประวัติ นายพีระ รัตนวิจิตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

“กศ.บ. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2525

ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2526

ปริญญาโท

กศ.ม. (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2528 (ทุนนิสิตเรียนดี)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550

ร.ม. (การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553

ปริญญาเอก

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536 ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ประวัติการรับราชการ

บรรจุรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม 40 ปี

  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับ 9  (คศ.4)  อำนวยการ ระดับสูง 31 มกราคม 2546 ถึง 1 ตุลาคม 2556

  2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ อำนวยการ ระดับสูง 11 กรกฎาคม 2555 ถึง 22 พฤษภาคม 2560

  3. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัยและประเมิน คุณภาพการศึกษา วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตุลาคม 2556 ถึง 29 กันยายน 2559

  4. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานศึกษา วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 30 กันยายน 2559 ถึง 21 พฤษภาคม 2560

  5. ศึกษาธิการภาค 9 บริหารระดับสูง 22 พฤษภาคม 2560 ถึง 2 ตุลาคม 2560

  6. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บริหาร ระดับสูง 3 ตุลาคม 2560 ถึง 14 กุมภาพนธ์ 2562

  7. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารระดับสูง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล

  1. ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2550

  2. ตระกูลมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. 2555