นายธีร์ ภวังคนันท์

ประวัติ
นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • การศึกษา
  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2529/1986)
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2537/1994)
  Ph.D.(Ancient Indian and Asian Studies), Magadh University, India. (พ.ศ.2558/2015)
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.2564/2021)
 • การทำงาน
  อาจารย์ 1 สช. ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบ้านปะแดรู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  นักวิชาการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ
  นักวิชาการศึกษา 8 ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (30 กันยายน 2548)
  ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
  ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม (ศลศ.) สพฐ.
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (26 เมษายน 2560)
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (21 พฤศจิกายน 2562)
  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (21 เมษายน 2563)
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (9 ธันวาคม 2564)
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (8 พฤศจิกายน 2565)
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2 ธันวาคม ถึงปัจจุบัน)
 • การดูงาน / การประชุม
  ศึกษาดูงานด้านเยาวชน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
  ณ ประเทศฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น
  ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรีย
  ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ราชอาณาจักรเนปาล และสาธารณรัฐประชาชนจีน
  อบรมภาษาอังกฤษและศึกษาระบบการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
  ติดตามดูงานการแลกเปลี่ยนนักเรียนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, การบริหารจัดการระดับสูง) ณ ประเทศออสเตรเลีย
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ณ ประเทศแคนนาดา
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ความปลอดภัย) ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา (การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน) ณ ประเทศฟิลิบปินส์
  ประชุมสัมมนาด้านการจัดการความรุนแรง (โดยเฉพาะกลุ่มความหลากหลายทางเพศ) ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา (การจัดการภัยพิบัติ) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ประชุมการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาทสถาบันครอบครัวของซีมีโอ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  ร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซี่ยน ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • งานสำคัญ
  คณะทำงานประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ …… (2541)
  การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2541
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/นักวิชาการประจำ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-2546) และคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (2546-2547) สภาผู้แทนราษฎร
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
  ผู้แทน สพฐ. ในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
  คณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร, 2556.
  อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE, 2560.
  ผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาท สถาบันครอบครัวของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care and Education and Parenting : SEAMEO CECCEP), 2561.

  โทรศัพท์ 02 288 5905
  e-Mail : dr.tee64@gmail.com
 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.2566