ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติส่วนตัว 

เกิดเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2508 รับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2531

ประวัติการศึกษา

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

1. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
6. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี 2544
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่ พ/2541
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง

    

     –   เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2554
     –  เกียรติบัตรผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ประจำปีงบประมาณ 2555  ระดับดีเยี่ยม
     –  โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์ปัจจุบัน ดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
     –  เกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ
     –  เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
     –  โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
       (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ปี 2556
     –  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 
        ประจำปี 2557
     –  โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
     –  เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
        เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปีการศึกษา 2556-2558)
    –  โล่และเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
        ปีการศึกษา 2558 ประเภทหน่วยงาน ระดับดีเด่น
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) ปี 2553
ประถมาภรณ์ช้างเผือก   (ป.ช.) ปี 2558
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2564

โทรศัพท์ 0-2288-5540-1
e-Mail : tanu_vongjinda@hotmail.com