นายวัลลพ สงวนนาม

ประวัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายวัลลพ  สงวนนาม

เกิดเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2506

การศึกษา 

                                              ระดับปริญญาตรี  กศ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
                                              ระดับปริญญาโท  ศษ.ม  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                              เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2527

ประวัติการรับราชการ

20  มิถุนายน  2527               ครู  2  ระดับ  2  โรงเรียนวัดท่าทอง  กิ่ง อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
3  เมษายน  2532                  อาจารย์  1  ระดับ  3  โรงเรียนวัดท่าทอง  กิ่ง อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
16  พฤษภาคม  2534            นักวิชาการศึกษา  3  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร
17  พฤษภาคม  2534            นักวิชาการศึกษา  4  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร
17  ตุลาคม  2536                  นักวิชาการศึกษา  5  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร
11  มีนาคม  2540                  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  6)
8  มิถุนายน  2541                  ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  6)
26  พฤศจิกายน  2542          ศึกษาธิการอำเภอพะโต๊ะ  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  7)
1  ตุลาคม  2543                    ศึกษาธิการอำเภอทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  7)
25  กันยายน  2545                ศึกษาธิการอำเภอทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  8)
7  กรกฎาคม  2546                ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  8)  สพท.ชุมพร เขต 2
22  ธันวาคม  2547                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1  พฤษภาคม  2549               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
7  สิงหาคม  2550                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
28  กันยายน  2552                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  1
26  มีนาคม  2553                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2
18  สิงหาคม 2553                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2 
                                                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  2
1  พฤศจิกายน  2553             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
2 พฤศจิกายน  2560              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม  2560                  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
12 มิถุนายน 2562                  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ธันวาคม 2563                     รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
10 กุมภาพันธ์ 2564                ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1 ตุลาคม 2564                      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน