นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ประวัติ 

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ปีเกิด  24  ตุลาคม 2507

ชื่อ –สกุล  นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล 

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2539  ผู้บริหารสถานศึกษา

พ.ศ. 2545  หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2550  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

พ.ศ. 2560  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2563  รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)

พ.ศ. 2564  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521-2530 นักธรรมเอกและเปรียญธรรม 6 ประโยค

พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณทิต:บริหารการศึกษา)

พ.ศ. 2541 ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:บริหารการศึกษา)

พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)

พ.ศ. 2557 ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต:การบริหารการพัฒนาองค์การ)

พ.ศ. 2559 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

พ.ศ. 2560 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 87

พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61

การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง

20 ม.ค2542 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง สปจ.ชัยนาท

16 ม.ค.2546 ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูดีเด่น ประจำปี 2545 คุรุสภาอำเภอหนองมะโมง

26 มี.ค.2552 เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมในการอุทิศเวลาอันมีค่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลก

16 ม.ค.2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา

14 ส.ค. 2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา

30 มิ.ย.2559 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็กนักเรียนดีเด่นประจำปี 2558 สพฐ.

26 มิ.ย.2561เป็นสำนักงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ผอ.ศอ.ปส.จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2288-5528-9
e-Mail : rongpatn@hotmail.com