นายวัลลพ สงวนนาม

ประวัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ  นายวัลลพ  สงวนนาม

เกิดเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2506

การศึกษา  ระดับปริญญาตรี  กศ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

             ระดับปริญญาโท  ศษ.ม  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2527

ประวัติการรับราชการ

    วัน  เดือน  ปี                                                          ดำรงตำแหน่ง

20  มิถุนายน  2527               ครู  2  ระดับ  2  โรงเรียนวัดท่าทอง  กิ่ง อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร

3  เมษายน  2532                 อาจารย์  1  ระดับ  3  โรงเรียนวัดท่าทอง  กิ่ง อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร

16  พฤษภาคม  2534             นักวิชาการศึกษา  3  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

17  พฤษภาคม  2534             นักวิชาการศึกษา  4  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

17  ตุลาคม  2536                 นักวิชาการศึกษา  5  สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

11  มีนาคม  2540                 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  6)

8  มิถุนายน  2541                 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  6)

26  พฤศจิกายน  2542            ศึกษาธิการอำเภอพะโต๊ะ  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  7)

1  ตุลาคม  2543                   ศึกษาธิการอำเภอทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  7)

25  กันยายน  2545               ศึกษาธิการอำเภอทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  8)

7  กรกฎาคม  2546               ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  8)  สพท.ชุมพร เขต 2

22  ธันวาคม  2547                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1  พฤษภาคม  2549               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

7  สิงหาคม  2550                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

28  กันยายน  2552               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  1

26  มีนาคม  2553                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2

18  สิงหาคม 2553                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  2

1  พฤศจิกายน  2553             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1

2 พฤศจิกายน  2560              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

28 ธันวาคม  2560                 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

12 มิถุนายน 2562                 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ธันวาคม 2563                    รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

10 กุมภาพันธ์ 2564               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1 ตุลาคม 2564                     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน