นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ประวัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

 

วัน เดือน ปีเกิด  24  ตุลาคม 2507

ชื่อ –สกุล  นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล 

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2564  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2563  รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)

พ.ศ. 2560  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

พ.ศ. 2550  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2545  หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

พ.ศ. 2539  ผู้บริหารสถานศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61

พ.ศ. 2560 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 87

พ.ศ. 2559 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

พ.ศ. 2557 ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต:การบริหารการพัฒนาองค์การ)

พ.ศ. 2541 ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:บริหารการศึกษา)

พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)

พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณทิต:บริหารการศึกษา)

พ.ศ. 2521-2530 นักธรรมเอกและเปรียญธรรม 6 ประโยค

การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง

20 ม.ค2542 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง สปจ.ชัยนาท

16 ม.ค.2546 ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕ คุรุสภาอำเภอหนองมะโมง

26 มี.ค.2552 เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมในการอุทิศเวลาอันมีค่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลก

16 ม.ค.2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา

14 ส.ค. 2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา

30 มิ.ย.2559 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็กนักเรียนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ สพฐ.

26 มิ.ย.2561เป็นสำนักงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ผอ.ศอ.ปส.จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2288-5528-9
e-Mail : rongpatn@hotmail.com