นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ประวัติ
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี :
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการคุรุทายาท

 • ปริญญาโท :
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก :
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม 

 • พ.ศ. 2559
  หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

 • พ.ศ. 2560
  การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2560
  หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
(ปรม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์

ตำแหน่งที่สำคัญ

  • 16 กันยายน 2539 ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

  • 24 สิงหาคม 2554 ครูชำนาญการ สพม. เขต 8

  • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ครูชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8

  • 20 ธันวาคม 2559 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.

  • 9 มกราคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู
 และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 18 ตุลาคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 19 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

  • ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน