นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ประวัติ
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี :
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการคุรุทายาท

 • ปริญญาโท :
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก :
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม 

 • พ.ศ. 2559
  หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

 • พ.ศ. 2560
  การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2560
  หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
(ปรม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์

 • พ.ศ. 2563 – ก.ย.2564   อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) รุ่นที่ 1

 • พ.ศ. 2565 อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

 • พ.ศ. 2566 อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10

ตำแหน่งที่สำคัญ

  • 16 กันยายน 2539 ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

  • 24 สิงหาคม 2554 ครูชำนาญการ สพม. เขต 8

  • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ครูชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8

  • 20 ธันวาคม 2559 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.

  • 9 มกราคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู
 และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 18 ตุลาคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 19 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 6 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  •  7 มกราคม 2564   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจ  ราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  •  10 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

  •  4  มิถุนายน 2564  โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

  •   1 ตุลาคม 2564   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   การศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่างไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

  • เข้าร่วมประชุมการศึกษาระดับโลกและ BETT ณ สหราชอาณาจักร

  • กิจกรรมฝึกปฏิบัติร่วมสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ครูออสเตรเลีย ในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา เมืองดะนีดิน(Study Dunedin) และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

  • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • พ.ศ. 2565 ร่วมงาน The 60th Anniversary Events for the Establishment of KOSEN System ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพิธีฉลองวาระครบรอบ 60 ปี สถาบันโคเซ็น และการประชุมโต๊ะกลมสำหรับอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติในประเทศญี่ปุ่น

    

    

   การปฏิบัติงานพิเศษ

  • พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560  คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

  • พ.ศ. 2559 – 2560 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  •  พ.ศ.2559 – 2560 คณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ

  • พ.ศ. 2560 – 2561 คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

  • พ.ศ.2560 – 2562  คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผนบูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  •  พ.ศ. 2560-2562  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

  •  พ.ศ. 2561 – 2562  คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  •  พ.ศ. 2561  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  •  พ.ศ. 2561 – 2562  คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  •  พ.ศ. 2562 หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

  •  พ.ศ.2562 – 2563 คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.พ.)

  •  พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

  •   พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสนเทศและการ    เรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล

  •   พ.ศ. 2563  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ของสภาผู้แทนราษฎร

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและ  การพัฒนาครู วุฒิสภา

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อ  เสียงมาสู่ ประเทศชาติ ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

  • พ.ศ. 2563-2564 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  • พ.ศ. 2562 – 2566 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

  • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.พ.)

  • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

  • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสนเทศและการ เรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล

  • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • พ.ศ. 2565 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษา และสาธารณสุข

  • พ.ศ. 2566 และ 2567 อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • พ.ศ. 2566 และ 2567 คณะกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน คณะทำงานโครงการ “เด็กไทย ใฝ่ดี”

  • พ.ศ. 2567 คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA

  • พ.ศ. 2567 คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

  • พ.ศ. 2567 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “IGNITE THAILAND” ของกระทรวงศึกษาธิการ

  • พ.ศ. 2567 กรรมการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2288-5533, 0-2288-5536
e-Mail : ketthip.sup@gmail.com