คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

  1. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  2. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  3. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  4. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  5. รายงานประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

    รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

  6. รายงานประเมินผลการปกิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561

  7. รายงานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562