คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

  1. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  2. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  3. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  4. สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  5. รายงานประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

814 total views, 21 views today