ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ประวัติ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศบ.คณิตศาสตร์ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม. บริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

 • ระดับปริญญาเอก Degree of Doctor of Philosophy PH.D สถาบันการศึกษา SARDARPATEL University เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • ระดับปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ ปรอ.๒๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

การฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ส.นบส.) รุ่นที่ ๖ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.

 • อบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง” โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ โดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

พ.ศ. 2558 - 2560
นายกมล  รอดคล้าย

นายกมล  รอดคล้าย

พ.ศ. 2557 - 2558
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

พ.ศ. 2556 - 2557
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

พ.ศ. 2552 - 2556
ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2549 - 2552
นางพรนิภา  ลิมปพยอม

นางพรนิภา  ลิมปพยอม

พ.ศ. 2547 - 2549
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2546 – 2547
นายไพฑูรย์ จัยสิน

นายไพฑูรย์ จัยสิน

พ.ศ. 2546 – 2546