ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
– ระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
– ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
– ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
– รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอบรม

– หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี 2544
– หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่ พ/2541
– หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
– หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2558
– หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง

– เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2554
– เกียรติบัตรผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2555  ระดับดีเยี่ยม
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์ปัจจุบัน ดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– เกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ
– เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ปี 2556
– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
– เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปีการศึกษา 2556-2558)
– โล่และเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ประเภทหน่วยงาน ระดับดีเด่น

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

นายอัมพร พินะสา

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

ปี 2563 1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2563 18 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 18 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 9 เม.ย. 62 – 17 ธ.ค. 62         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2560 16 ต.ค. 60 – 8 เม.ย. 62        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2559 15 ธ.ค. 59 – 15 ต.ค. 60       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปี 2557 2 ต.ค. 57 – 14 ธ.ค. 59          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ปี 2554 26 ส.ค. 54 – 1 ต.ค. 57          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปี 2552 28 ก.ย. 52 – 25 ส.ค. 54       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ธ.ค. 47 – 27 ก.ย. 52        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ก.ย. 47 – 21 ธ.ค. 47         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2546 13 พ.ค. 46 – 21 ก.ย. 49       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
ปี 2533 5 ก.พ. 33 – 12 พ.ค. 46        ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
ปี 2529 16 ม.ค. 30 – 4 ก.พ. 33         ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
ปี 2527 21 ธ.ค. 27 – 15 ม.ค. 30         ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

การฝึกอบรมที่สำคัญ
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 (25 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2562) จัดโดย หน่วยราชการในพระองค์ 904
หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562 (ก.พ. – มิ.ย. 2562) จัดโดย สำนักงบประมาณ
หลักสูตร วปอ. รุ่น 60 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 (18 ก.ย. – 22 ต.ค. 2558) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (18 ส.ค. 2556 ถึง 8 มี.ค. 2557) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ตระกูลมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2563
ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ) ปี พ.ศ. 2560
ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2554

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

ประวัติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………….
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี
ระดับปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาเอก ค.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

ประวัติการทำงาน
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3
2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14
10. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
11. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3
12. ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
13. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
1. หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
3. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
4. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
5. หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการตำรวจ
6. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
7. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ
8. หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ปยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
9. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”
11. หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562

ประวัติ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชาญาดุษฎีบัญฑิต[ปร.ด.] Doctor of Philosophy[Ph.D] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Doctor of Education[Ed.D] Education Adminstration University of Northern Philippines [UNP]

 • การศึกษามหาบัญฑิต[กศ.ม.] การประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • การศึกษาบัญฑิต[กศ.บ.]ชีววิทยา/เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง [ป.กศ.สูง] วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู จันทรเกษม กรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบัน)

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเกาะสีชัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 • ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง ระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2523-2526)

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

พ.ศ. 2560 - 2562

ประวัติ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศบ.คณิตศาสตร์ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม. บริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

 • ระดับปริญญาเอก Degree of Doctor of Philosophy PH.D สถาบันการศึกษา SARDARPATEL University เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • ระดับปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ ปรอ.๒๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

การฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ส.นบส.) รุ่นที่ ๖ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.

 • อบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง” โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ โดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

พ.ศ. 2558 - 2560
นายกมล  รอดคล้าย

นายกมล  รอดคล้าย

พ.ศ. 2557 - 2558
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

พ.ศ. 2556 - 2557
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

พ.ศ. 2552 - 2556
ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2549 - 2552
นางพรนิภา  ลิมปพยอม

นางพรนิภา  ลิมปพยอม

พ.ศ. 2547 - 2549
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2546 – 2547
นายไพฑูรย์ จัยสิน

นายไพฑูรย์ จัยสิน

พ.ศ. 2546 – 2546