ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชาญาดุษฎีบัญฑิต[ปร.ด.] Doctor of Philosophy[Ph.D] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Doctor of Education[Ed.D] Education Adminstration University of Northern Philippines [UNP]

 • การศึกษามหาบัญฑิต[กศ.ม.] การประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • การศึกษาบัญฑิต[กศ.บ.]ชีววิทยา/เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง [ป.กศ.สูง] วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู จันทรเกษม กรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบัน)

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเกาะสีชัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 • ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง ระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2523-2526)

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

พ.ศ. 2560 - 2562

ประวัติ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศบ.คณิตศาสตร์ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม. บริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

 • ระดับปริญญาเอก Degree of Doctor of Philosophy PH.D สถาบันการศึกษา SARDARPATEL University เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • ระดับปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ ปรอ.๒๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

การฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ส.นบส.) รุ่นที่ ๖ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.

 • อบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง” โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ โดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

พ.ศ. 2558 - 2560
นายกมล  รอดคล้าย

นายกมล  รอดคล้าย

พ.ศ. 2557 - 2558
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ

พ.ศ. 2556 - 2557
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

พ.ศ. 2552 - 2556
ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2549 - 2552
นางพรนิภา  ลิมปพยอม

นางพรนิภา  ลิมปพยอม

พ.ศ. 2547 - 2549
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2546 – 2547
นายไพฑูรย์ จัยสิน

นายไพฑูรย์ จัยสิน

พ.ศ. 2546 – 2546