ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

……………………..
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ
รักษาการด้านมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน
รักษาการด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้


นายชนะ  สุ่มมาตย์
รักษาการด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

……………………..
ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม

นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก
รักษาการด้านนโยบายและแผน