ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน