ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

……..ว่าง……..
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566