ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอนันต์ พันนึก
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง –
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน