ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน