ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
รักษาการ ผอ.สำนักอำนวยการ

นายวันชัย ธงชัย
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นายวัลลพ  สงวนนาม
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ


ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางสุดา  สุขอ่ำ
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

น.ส.นงลักษณ์  เรือนทอง
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ ภวังคนันท์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด
ผอ.สำนักสถาบันภาษาจีน

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.สำนักสถาบันภาษาอังกฤษ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม