ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

นายธีร์  ภวังคนันท์
รักษาการ ผอ.สำนักอำนวยการ

นายวันชัย ธงชัย
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นางสุดา  สุขอ่ำ
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ


ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

น.ส.นงลักษณ์  เรือนทอง
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ ภวังคนันท์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด
ผอ.สำนักสถาบันภาษาจีน

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.สำนักสถาบันภาษาอังกฤษ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม