ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-1.jpg

นายศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สำนักอำนวยการ

น.ส.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพวงทอง ศรีวิลัย
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล 
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายชนาธิป ทุ้ยแป รก.
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม รก.
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  จารุสาร
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

   

นายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
คุณภาพประจำตำบล

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสุชาดา สภาพงศ์
ผอ.สำนักงานกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน

 

 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566