ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

 

นายธีร์  ภวังคนันท์
ผอ.สำนักอำนวยการ

นายวันชัย ธงชัย
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นางสุดา  สุขอ่ำ
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ

น.ส.สุกัญญา ว่องปรัชญา
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางลาวัลย์  ตรีเนตร
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายสมศักดิ์  ทองเนียม
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชนะ สุ่มมาตย์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม

 

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
คุณภาพประจำตำบล

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ