ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ 
ผอ.สำนักอำนวยการ

น.ส.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพวงทอง ศรีวิลัย
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายชนาธิป ทุ้ยแป 
ผอ.สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา

นานศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม รก.
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายวรพจน์ สิงหราช
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายตฤณ  ก้านดอกไม้
ผอ.
ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
คุณภาพประจำตำบล

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผอ.สำนักงานกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สพฐ.

 

     

นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

 

 

 

 

 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567