ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ 
ผอ.สำนักอำนวยการ

น.ส.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นายศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพวงทอง ศรีวิลัย
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายชนาธิป ทุ้ยแป 
ผอ.สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา

 

………..ว่าง…………
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม รก.
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สำนักบริหาร
การมัธยมศึกษา

นาเกศทิพย์  ศุภวานิช
รองเลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผอ.สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สพฐ.

 

   

นางวรางคณา ไชยเรือน
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

นายตฤณ  ก้านดอกไม้
ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

 

 

 

 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567