ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

 

นายธีร์  ภวังคนันท์
ผอ.สำนักอำนวยการ

นายวันชัย ธงชัย
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นางสุดา  สุขอ่ำ
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ

นางสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

 –
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายสมศักดิ์  ทองเนียม
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชนะ สุ่มมาตย์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.สำนักสถาบันภาษาอังกฤษ

น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง
ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุวิทย์ บึงบัว
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
คุณภาพประจำตำบล