ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.

 

 

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์
ผอ.สำนักอำนวยการ

น.ส.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์

นางสุดา  สุขอ่ำ
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอนันต์ พันนึก
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

………………………
ผอ.สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา

น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
ผอ.สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.ลิลิน  ทรงผาสุก
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.ปัทมา  เทียนเนียม
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

………………………
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายสมศักดิ์  ทองเนียม
ผอ.สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชนะ สุ่มมาตย์
ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผอ.สำนักนิติการ

นายพิทักษ์ โสตยาคม
ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

 

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
คุณภาพประจำตำบล

นางอาทิตยา ปัญญา
ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร
ผอ.สำนักงานกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน