ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

............... ...............
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.................. ............................
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
........................ ...............
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
........................ ..........................
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางสาวสุนิสา คำสองสี
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
............................ ................................
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายชนะ สุ่มมาตย์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นางวรรณา ช่องดารากุล
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา