ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นายสุวิทย์ บึงบัว
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นางสาวโชติมา หนูพริก
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายชนะ สุ่มมาตย์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางนิตยา ภิรมย์กิจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางศิริรัตน์ สุภาพทรง
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา