ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางสาวสุนิสา คำสองสี
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นายวีระเดช เชื้อนาม
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายชนะ สุ่มมาตย์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นางวรรณา ช่องดารากุล
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา