ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอรุณ พรหมจรรย์
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางจารุภา สังขารมย์
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวสิริมา หมอนไหม
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นายวีระเดช เชื้อนาม
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายธีร์ ภวังคนันท์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นางวรรณา ช่องดารากุล
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา