ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
รก.ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นายสุวิทย์ บึงบัว
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
นายสราวุฒิ เดชมณีรัตน์
รก.ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
รก.ด้านวิจัยทางการศึกษา
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
รก.ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นางสาวโชติมา หนูพริก
รก.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
รก.ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายชนะ สุ่มมาตย์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
รก.ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางนิตยา ภิรมย์กิจ
รก.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง
รก.ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
นางอาทิตยา ปัญญา
รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวปัทมา เทียมเนียม
รก.นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ