ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
........................ ...............
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นายสุวิทย์ บึงบัว
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายชนะ สุ่มมาตย์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นางวรรณา ช่องดารากุล
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา