ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ

นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าง
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าง
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางลำใย สนั่นรัมย์
ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ว่าง
ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแเผยแพร่
นางลำพึง ศรีมีชัย
ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นางสาวสิริมา หมอนไหม
ด้านวิจัยทางการศึกษา
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นายวีระเดช เชื้อนาม
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
นายธีร์ ภวังคนันท์
ด้านการพัฒนาการแนะแนว
นางวรรณา ช่องดารากุล
ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา