โครงสร้างการบริหาร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.............................
................................................................