โครงสร้างการบริหาร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.............................
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.............................
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน