กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

มอบโอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา
เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการฝึกทักษะการบริหารการศึกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบโอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SVT) มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำเร็จการฝึกทักษะการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ​๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้…

อนุมัติผลการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ และขอความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๓ ราย

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ DPA จำนวน ๑๑ ราย

อนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ อัตรา

อนุมัติรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู จำนวน ๑ ราย

อนุมัติให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ กลุ่มวิชา รวม ๖๐ อัตรา

อนุมัติเป็นหลักการให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ อัตรา

การประชุมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสืบไป ณ​ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๘” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่จำนวน ๔ ท่าน ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงาน ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดประโยชน์กับครูและนักเรียนในสังกัดสืบไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

มอบโอวาทพร้อมบรรยายปฐมนิเทศแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบโอวาทพร้อมบรรยายปฐมนิเทศในหัวข้อ “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีสุข” และ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ตามลำดับ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นรับราชการต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ประชุมเตรียมความพร้อม Kick off โครงการ สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้การดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และนางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และนางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒