ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ ๖

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ ๖ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ระยะเวลา ๒ วัน ผ่านระบบ Zoom ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ทาง E-mail : develop.tu@gmail.com ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท