สพป.ระนอง จัดอบรมแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 7 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงและควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด

โอกาศนี้ ว่าที่ร้อยตีสุพจน์ กล่าวว่า สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำคู่มือและเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของตนเองได้ในเบื้องต้น ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของทางราชการ หลังจากการอบรมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 221 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน