สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 แห่ง ทั่วประเทศ ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นในเรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ จึงได้จัดทำโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยมุ่งหวังว่าโรงเรียนในสังกัดจะสามารถมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน อันจะส่งผลให้เป็นไปตาม ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแลและรักษา ห้องน้ำอย่างถูกวิธี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้เลือกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการห้องน้ำนักเรียนได้เป็นอย่างดี ตามมาตรฐานกรมอนามัย เป็นจุดเปิด KICK OFF โครงการฯ ในครั้งนี้ โดย ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิษฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนุชลี วีรภาไวคิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก