สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๐ คน และในเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโครงการสุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โครงการสุขาดี มีความสุข ให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒