สพป.ระนอง ลงพื้นที่นิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนการ Kick off นโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 8 พ.ค. 67 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ประกอบด้วย นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ นางสาวรัตนาพร หะวานนท์ นางสาวกนกพร นานอก และนางสาวทิพากร ชลธาร ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการ Kick off ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ของอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยคณะศึกษานิเทศก์ ได้เน้นย้ำการดำเนินกาตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567

โอกาสนี้ได้มีการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเริ่มเปิดการเรียนการสอนตามกระบวนการ 5 ขั้น และสาระ IS 1, IS 2 และ IS 3 ในปีการศึกษา 2567 เป็นปีการศึกษาแรก ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการสอนด้วยความมั่นใจ ส่งผลปลายทางในการสร้างคุณภาพผู้เรียนให้ “เรียนดี มีความสุข”