//ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านห้วยตอง,ห้วยปูเลยและหนองขาวกลาง อ.เมือง+++

<< วันนี้  นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมในวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง .บ้านห้วยปูเลย และบ้านหนองขาวกลาง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet ของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนหรือไม่ รวมทั้งชี้แนะโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา internet การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมกันนี้ท่านยังเน้นการสอนอย่างมีเป้าหมายทางวิชาการ และมีโครงสร้างการใช้เวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นการสอนที่กระตือรือร้น มุ่งให้เด็กทำงานอย่างมีสมาธิ และคาดหวังให้เด็กประสบความสำเร็จสูง สำหรับการจัดการชั้นเรียน ก็ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น และทำการประเมินนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา //พร้อมกันนี้ ท่านรองสุภาพ กาวิ ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ >>นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ//ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน