สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (ก.ต.ป.น) ครั้งที่ 2/2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบหมายให้ นายศฤงคาร หล้ากันหา ผู้ทรงคณวุฒิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (ก.ต.ป.น) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2567ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 และคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3