สพป.นราธิวาส เขต 3ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลเฉลิม อบรมพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

>>>>>>วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลเฉลิม เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้มีเทคนิควิธีการ สื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา