กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และนางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การพัฒนาบุคลากร “กระบวนการพัฒนาวินัยเชิงบวกแก่ผู้เรียน” กลุ่มโรงเรียนบางพลี ๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มบางพลี ๒ “กระบวนการพัฒนาวินัยเชิงบวกแก่ผู้เรียน“ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม พร้อมเน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ตามมาตรการ ๕ ส หน้าโรงเรียนสวย หลังโรงเรียนสวน ปรับปรุงห้องสุขาตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข และประเด็นเรื่องการอ่านและ Learning Loss ของนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ที่กำลังจะมาถึง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคลองบางกระบือ และ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อให้ข้าราชการครูเกิดความตระหนักและร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ผอ.โรงเรียนคลองบางกระบือ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

การขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ นายสิทธิชัย บุญนาค ผอ.โรงเรียนวัดหัวคู้ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

การประชุม Conference เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง
และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตาม ว ๘/๒๕๖๗

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม Conference เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตาม ว ๘/๒๕๖๗ ลว ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ณ ห้องประชุมยุวรี เอื้อกาญจนวิไล ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปี ๒๕๖๗

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปี ๒๕๖๗ เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทย และเชิญชวนคนไทยเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเข้ารับโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน จากนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒