ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ (THAI SME-GP Roadshow)

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ (THAI SME-GP Roadshow) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรม ณ เวลาจังหวัดราชบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสุวรรณมาลี ชั้น ๒ โรงแรมโนโวเทล ระยองสตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Google Form : SME-GP Roadshow ภาคกลาง SME-GP Roadshow ภาคตะวันออก SME-GP Roadshow ภาคใต้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๔๕๐ ๒๖๑๖ (นางสาวขนิษฐา สุขจันทร์) และ ๐๘๙ ๑๕๕ ๕๙๖๕ (นางนพวรรณ จันทมาศ)