สพฐ. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) โดยมี นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้อง Studio OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สำหรับการประชุมฯ มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ สะอาด (Clean) การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำภายทั้งในและภายนอก แห้งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมน่าใช้ /สะดวก (Convenient) การซ่อมแซม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย /สบาย (Comfortable) มีระบบน้ำประบา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย /สุขลักษณะ (Hygiene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ /สวยงาม (Attractive) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ ร่วมถึงการนำเสนอแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา การแนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น