สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธมฺโม สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และรองศาสตราจารย์ ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่ ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ ดร.สมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมครั้งนี้ 201 คน