เผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียด เอกสารเผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังไฟล์ลิงค์นี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 61