สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 มอบนโยบายและให้โอวาทในการปฏิบัติงานและความเป็นผู้นำทางวิชาการในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในการรับรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา พร้อมด้วย นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎหมาย ระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติงาน ใช้หลักศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคคล บริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องเรือภูเวียงคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5