สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาเลือกสถานศึกษาของธุรการโรงเรียนที่เดิมแสดงความประสงค์มาปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดที่ไม่มีธุรการโรงเรียน ,การกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งสายงานการสอน ในสถานศึกษาเดิม รวมถึงการกำหนดตำแหน่ง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน กรณีตำแหน่งว่าง ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr นวลฉวี สุตันตั้งใจ