ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

เวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบาย Quick Win ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อ 4 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ