สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกากรปฏิบัติราชการของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา09.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธ์ุ