สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันที่15 พฤษภาคม 2567 เวลา13.00 น. ดร.อนุกุล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโพธิยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการส่งเสริมสนับสนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และศูนย์การเรียนโพธิยาลัย ในด้านการอบรมพัฒนา การเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการพัฒนาให้เยาวชนเป็นเด็กดี เด็กเก่ง และมีความสุข และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป โดยมีนางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อุทัย ปัญญาโกญ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและศูนย์การเรียนโพธิยาลัย ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ