ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1  โดยมี นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมิน โดยมี ผู้เข้ารับการประเมิน 5 ราย คือ นางอัมพิกา อักษรสว่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตรัง เขต 2  นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพังงา นายนพพร ดีสมดู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพังงา นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมภูเก็ต และนายศิริชัย โอมฤก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมภูเก็ต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จังหวัดพังงา