สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อยางมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่