ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ ( Operrating System ) พร้อมโปรแกรมสำนักงานสำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ strategy.hcemc@strategy.hcemc@gmail.com ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567และ 20 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 3 วันทำการ

ร่างรายละเอียดดังไฟล์นี้