สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2567

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ เพื่อนำนโยบาย แนวทางที่ได้รับหลังจากติดตามรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2567 มาประชุมหารือข้อราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนนโยบายนำสู่การปฏิบัติ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 การกำกับติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงห้องน้ำ การดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข โดยตั้งเป้าหมายทุกโรงเรียน มีสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ, ประตู ช่องระบายอากาศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย, ระบบน้ำประปา ให้เพียงพอ, ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในเพียงพอและปลอดภัย, ทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ซึ่งครูและนักเรียนจะใช้ห้องน้ำร่วมกัน ก็จะระวังเรื่องความสะอาดมากขึ้น และสามารถลดการที่เด็กทำเรื่องไม่เหมาะสมในห้องน้ำได้ ,การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู,การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา, การจ้างนักการภารโรง, ความปลอดภัยในสถานศึกษา, และการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี