Video Conference ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง         ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวิลาวัลย์ ตาละคำผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายกฤศวรรธน์ พิลาล้ำ นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวเกศรา ชาติคำดี นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ .ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงทะเบียน รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบแก้หนี้ออนไลน์ สพฐ. (DEBT OBEC) จำนวน ๑๔ ราย