สพม.สงขลา สตูล พัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลา ประชุม พัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.