สพฐ. จัดการประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2567 ส่งต่อครูชาวเกาหลีให้โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในประเทศไทย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ความรู้แก่ครูชาวเกาหลีในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของไทย รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูชาวเกาหลี เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวในประเทศไทย และส่งมอบครูชาวเกาหลีให้โรงเรียน จำนวน 56 โรง โดยมี นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. Mr. Lee Hong Keun ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ สถาบันการศึกษานานาชาติ แห่งสาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี (NIIED) ประธานฝ่ายเกาหลี Mr. Choi Wonseok ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (KEC) คณะทำงานจาก สพฐ.คณะครูชาวเกาหลี 58 ท่าน ผู้แทนโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะโครงการจัดครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ถือเป็นโครงการพิเศษและสร้างประโยชน์ในการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยอย่างมาก เพราะโรงเรียนได้รับครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักเรียนไทย นักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 14 นับได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการพัฒนาสมรรถนะภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียนไทย เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้เพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต จากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้การเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ภาษาเกาหลีได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

“สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี สถาบันการศึกษานานาชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ” นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ กล่าว

ด้าน Mr. Lee Hong Keun กล่าวว่า ขอขอบคุณ สพฐ. รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จากกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ให้ความสนใจและช่วยเหลือในการดำเนินโครงการจัดส่งครูชาวเกาหลีฯ อย่างแข็งขัน ซึ่งได้ทราบมาว่า ทุกท่านตั้งใจตระเตรียมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นอย่างดี การอบรมปฐมนิเทศนั้น เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อทำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไปสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีได้สำเร็จลุล่วง ชีวิตของเด็กคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ อนาคตของคนคนหนึ่งสว่างไสวขึ้นได้ ก็ด้วยการสอน ขอเป็นกำลังใจให้ครูชาวเกาหลีทุกท่านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ทุกท่านยังเป็นนักการทูตภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย เพราะเหล่านักเรียนจะตัดสินว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศแบบใด ชาวเกาหลีเป็นอย่างไร ผ่านทุกคำพูดและการกระทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ของพวกท่านทุกคน

“สถาบันการศึกษานานาชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NIIED) จะร่วมมือกับรัฐบาลไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีในต่างแดนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมให้การสนับสนุนทุกท่านอย่างเต็มที่ ขอให้ความฝันของคุณครูเกาหลีทุกท่านเบ่งบานดั่งดอกไม้อันงดงามในประเทศไทยแห่งนี้” Mr. Lee Hong Keun กล่าว