ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมืองชัยภูมิ   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  เนื่องในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2567  พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV) ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ  เช่น อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และความปลอดภัยของสถานศึกษา  พร้อมเน้นย้ำการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียน  “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”  ขับเคลื่อนโยบาย Quick Win ของสพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567 ใน 2 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการลดภารระครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาทิ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการใช้ DLTV,สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ2)ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง  อาทิ การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ,สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน,เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน   พร้อมทั้งสอบถามและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

ศิริรัตน์ หาญเวช