ประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ >> นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดประชุม ผ่านระบบ Zoom มี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒ โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง เลขาฯกพฐ.) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อ ๒ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ๒.๑ จัดตั้งสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ๒.๒ จัดทำข้อมูลสารสนเทศหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา๒.๓ จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและดำเนินการตามแนวทางฯตามสภาพทางการเงิน