สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ “ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทาความเดือดร้อน

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2           
 
ที่ประชุมมีการมอบนโยบายการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ,มีนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ,สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และสพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นสถานีตัวอย่างนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้กับสถานีแก้หนี้ครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 
โดยจะมีการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
 
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วน และได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากการลงทะเบียนระบบออนไลน์ 3 รอบที่ผ่านมา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 คน รอบที่ 2 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 คน และรอบที่ 3 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1 คน
 
 
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวต่อว่า สพป.ตรัง เขต 2 ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ธนาคารออมสินตรัง ธนาคารกรุงไทยตรัง ผอ.สำนักงานบังคับคดีตรัง อัยการคุ้มครองสิทธิประจำจังหวัดตรัง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง และปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ธนาคารออมสินตรัง และสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยหลายรายสามารถขยายงวดการชำระรายเดือนให้ลดลง ยอดผ่อนชำระลดลง ซึ่งได้สร้างกำลังใจให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นอย่างมาก  ส่วนรายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม และประสานสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป