โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ” (โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดย นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กล่าวรายงานโดย นางสาวบังอร  ศรีโยธา รองผู้อำนวยการ ประธานการจัดกิจกรรม และมีนักเรียนจิตอาสาจากคณะกรรมการนักเรียน ร่วมดูแลการจัดกิจกรรมค่ายอบรม จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรม และแนวทางการปฏิบัติตัวตามหลักพระพุทธศาสนา นำมาพัฒนาจิตใจให้เกิดพลังเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรักความสามัคคีร่วมใจกันในสถานศึกษา ยึดมั่นในคุณความดี และเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อนักเรียน ครอบครัว และสังคม

โดยได้รับความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากร จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี

– พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์

– เจ้าอธิการสังคม  ธีรวโร

– พระทัศนัย  สุทสฺสโน

– พระวีรชัย  ขนฺติโก

– พระณัฐพงษ์  อภิปญฺโญ

– พระสุทธิพงษ์ สุจิตฺโต

………………………………………………………………..

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน