สพม.เลย หนองบัวลำภู ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายอาณัติ  ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำคณะประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโท อำนาจ  บำรุงแนว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจีรพรรณ  จันทรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางชลันดา  ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย

ตามโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนนาแห้ววิทยา และโรงเรียนธาตุพิทยาคม

………………………………………………..

นางชลันดา  ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ / รายงาน