สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการคลายทุกข์ครูและดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี