รร.สันป่ายางวิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบกระเป่านักเรียน ตามโครงการ 1 ใบ 1 ดวงใจ ปันสุข เติมฝันเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียน ตามโครงการ 1 ใบ 1 ดวงใจ ปันสุข เติมฝันเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จำนวน 183 คน โดยมี นายไชยะ นราสิทธาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียน และเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จากโครงการ 1 ใบ 1 ดวงใจ ปันสุข เติมฝันเพื่อการเรียนรู้ โดยการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนในรูปแบบของเงินบริจาคเพื่อการศึกษา อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายเรียนดี มีความสุข “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต่อไป สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่